Integritetspolicy

Nya regler från den 25 maj 2018

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning för behandling av personuppgifter som gäller i hela EU från den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). När det gäller behandling av personuppgifter skiljer sig GDPR från Personuppgiftslagen och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vad innebär GDPR för dig som privatperson?

Enligt GDPR har du rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter du lämnat ut till ett företag. Du har även rätt till rättelse, radering eller begränsning samt att när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter behandlar Lilly?

Personuppgifter som behandlas av Lilly kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, postadress och personnummer.

Hur behandlar Lilly personuppgifter?

När Lilly samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta enligt vår integritetspolicy i varje fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Lilly bedömer det nödvändigt.

Lilly ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling är Lilly mycket noga med att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Lilly lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Lilly genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att kundrelationen upphört.

Lilly kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Lilly eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Lilly tror kan vara av intresse för våra f.d. kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter kundförhållandets upphörande eller tills att personen invänt mot direktmarknadsföring.

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

Nyhetsutskick från Lilly 

Lilly använder sig av tjänsten MailChimp för att distribuera nyhetsbrev eller annan information till personer som anmält sitt intresse via något av våra formulär. Läs mer om hur MailChimp arbetar med GDPR här.

Ny integritetspolicy från den 25 maj 2018

Med anledning av GDPR har vi tagit fram en ny integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi behandlar din personliga information.  

Vid frågor eller andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Lilly via följande kontaktuppgifter: info@hellolilly.se